صد و هشتادویکمین روز قیام سراسری – تصاویر جدید از چهارشنبه‌سوری و تجمع اعتراضی بازنشستگان

  • 1401/12/24
قیام ایران

روز چهارشنبه۲۴اسفند ۱۴۰۱، همزمان با صدو هشتادویکمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

شوش – تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شعار زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از این بردگی … – ۲۴اسفند

شهرکرد- مراسم چهارشنبه سوری و شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی  – ۲۳اسفند

کرج برگزاری جنش چهارشنبه‌سوری و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ۲۳اسفند

ایذه طنین شعارهای جوانان دلیر ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم ۲۳اسفند

تهران طنین شعارهای امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در خیابان سبلان ۲۳اسفند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s