رسانه حکومتی: ۶۰درصد از افراد جامعه در زیر خط فقر هستند و بخش عمده‌یی از آنها زیر خط فلاکت قرار دارند

  • 1401/05/24
زیر خط فقر در ایران

روزنامه حکومتی جهان صنعت، با اعتراف به گسترش فقر و فلاکت میلیونها ایرانی تحت مافیای آخوندی، با انتشار گزارشی از سه برابر شدن نسبت جمعیتی اقشار فقیر ایران از زمان وقوع انقلاب بهمن۵۷ خبر داد.
جهان صنعت با مطلبی با عنوان، نیم قرن اشتباه به «گسترش پدیده فقر» تحت نظام مافیایی آخوندی نوشت:… در سال۱۳۵۷ حدود ۲۰درصد از ایرانیان زیر خط فقر قرار داشتند اما این میزان در سال۱۳۶۸ و پایان جنگ به حدود ۴۰درصد رسید و در پایان قرن۱۳ در سال۱۴۰۰، میزان جمعیت زیر خط فقر به حدود ۵۲درصد رسیده است.
جهان صنعت با مسامحه با اشاره به آمار دستچین شده فقر و فلاکت مردم ایران نوشت: در سال جاری حدود ۶۰درصد از افراد جامعه در زیر خط فقر هستند و بخش عمده‌یی از آنها زیر خط فلاکت قرار دارند. .
این در حالیست که با توجه به وخامت اوضاع اجتماعی ایران هم‌اکنون به گونه‌ای است که طبقات اجتماعی تحت حاکمیت آخوندی به‌طور کامل فروپاشیده و رسانه‌های و مهره‌های ریز و درشت همین نظام از جمله فرشاد مومنی از کارگزاران حکومتی نیز که آبان سال گذشته به آ‌ن اعتراف کرده و از دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور طی سه سال گذشته خبر داده بود (جهان صنعت ۲۳مرداد).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s